Prejsť na panel nástrojov

Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Registrácia:

Zaregistrovať sa môžeš ako pár, žena alebo muž.

Ak uvedieš klamlivú registráciu, ak hrubo porušíš tieto podmienky, účet môže byť bez akejkoľvek náhrady kedykoľvek zablokovaný alebo vymazaný. Netolerujeme SPAM, trolling, hejtovanie…

Táto stránka je súkromný projekt swingerov ktorí sa reálne stretávajú a ich priateľov. Ak sa rozhodne komunita – ľudia so zlatými hviezdičkami – že sem niekto nepatrí, účet môžeme zablokovať alebo vymazať. Neexistuje žiaden nárok byť tu bezplatne zaregistrovaný, alebo tu mať účet.

Cena:

Goldies (VIP členovia so zlatou hviezdičkou)

BEZPLATNE

Stars (členovia s hviezdičkou)

BEZPLATNE

Páry, single ženy, single muži bez hviezdičky:

BEZPLATNE na skúšobnú dobu 6 mesiacov.

Prístup na tieto webové stránky je povolený iba v prípade, že ste dosiahli vek stanovený zákonom pre možnosť oboznamovať sa s osobitým obsahom stránky, ktorý môže mať erotický a/alebo sexuálny charakter v Slovenskej republike a v krajine, v ktorej máte trvalé bydlisko, a že ste plnoletí a plne svojprávni. Pokiaľ nespĺňate uvedené podmienky alebo pokiaľ sa nachádzate v krajine alebo oblasti, kde prístup k týmto webovým stránkam nie je povolený, prosíme, okamžite tieto webové stránky opusťte. To nevylučuje právo spoločnosti Vám, v zmysle týchto podmienok, v prístupe na webové stránky zabrániť, resp. tento zablokovať.

Vstupom na tieto webové stránky [www.swingersparty.sk] súhlasíte s Podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“); to platí od začiatku a už pri vašej prvej návšteve webových stránok. Pred vstupom na webové stránky a začatím ich užívania si, prosím, pozorne prečítajte Podmienky používania. Pokiaľ s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte a neakceptujete ich bez akýchkoľvek obmedzení alebo výhrad, prosím, opusťte webové stránky. To nevylučuje právo spoločnosti Vám, v zmysle týchto podmienok, v prístupe na webové stránky zabrániť, resp. tento zablokovať.

Prevádzkovateľ webovej stránky (ďalej len „spoločnosť“) môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť tak, že aktualizuje tento text. Používaním webových stránok z vašej strany po zmene Podmienok používania vyjadrujete svoj súhlas s aktualizovanými alebo zmenenými podmienkami. V prípade, že so zmenami nesúhlasíte, prosím, prestaňte tieto webové stránky používať. To nevylučuje právo spoločnosti Vám, v zmysle týchto podmienok, v prístupe na webové stránky zabrániť, resp. tento zablokovať.

Pokiaľ nie je stanovené v oddiele 7 inak, v prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami používania a špecifickými ustanoveniami, ktoré sú zobrazené inde na webových stránkach, majú prednosť tieto Podmienky používania.

1. Obmedzené použitie.

Webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť. Obsah webových stránok vrátane akýchkoľvek ochranných známok, loga, textov, obrázkov, audio a video materiálov je duševným vlastníctvom spoločnosti, resp. subjektov, ktoré tento obsah na stránky poskytli. To platí, ak nie je stanovené inak. Nie je povolené zverejňovať, distribuovať, rozosielať on-line či off-line alebo inak používať obsah vo vlastníctve spoločnosti alebo iných subjektov akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu spoločnosti, resp. iného subjektu.


2. Používanie informácií/materiálov.

Informácie, dokumenty, obrázky a iné materiály, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach je možné akokoľvek použiť iba za predpokladu, že dodržíte všetky nižšie uvedené podmienky:

  • akýkoľvek obsah môžete využiť výhradne na vlastné súkromné využitie, nie na priame či nepriame komerčné účely;

  • akýkoľvek obsah môžete využiť iba v súlade so zákonom a len na účely, ktoré nie sú v rozpore so zákonom;

  • na akékoľvek použitie obsahu budete mať súhlas jeho pôvodcu;

  • máte viac ako 18 rokov, resp. vek potrebný na nakladanie s obsahom v krajine, kde máte trvalé bydlisko a máte plnú spôsobilosť na právne úkony

3. Informácie poskytované na webových stránkach.

Akékoľvek vaše osobné údaje poskytnuté na registračnom formulári alebo pri vstupe na webové stránky a prístupové údaje budú spoločnosťou spracovávané a uchovávané aizovane alebo manuálne s cieľom správy vášho používateľského účtu, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov pre registráciu je dobrovoľné, no bez registrácie vám nebude umožnený plnohodnotný prístup na webové stránky. Máte právo prístupu k vašim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov (právo požiadať o vysvetlenie, právo požadovať odstránenie chybného stavu, právo požadovať náhradu spôsobenej ujmy).

Potvrdzujete a zaručujete, že všetky informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s vaším používaním webových stránok, sú pravdivé, presné a kompletné a že také informácie budete podľa potreby uchovávať a aktualizovať tak, aby tieto informácie zostali pravdivé, presné a kompletné. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za akékoľvek ujmy spojené s uvedením nepresných, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov zo strany tretích subjektov.

4. Registrácia, používateľské mená a heslá.

Plnohodnotné používanie týchto stránok (www.swingersparty.sk) je podmienené registráciou používateľa. Pri registrácii vám môžeme odmietnuť poskytnúť používateľské meno alebo e-mailovú adresu, ktoré patria alebo ktoré už používa iná osoba; ktoré môžu byť považované za vydávanie sa za inú osobu; ktoré porušujú duševné vlastníctvo alebo iné práva akejkoľvek osoby; ktoré sú urážlivé; alebo ktoré zamietneme z akéhokoľvek dôvodu na základe nášho vlastného uváženia. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti akéhokoľvek hesla, ktoré používate pre prístup k webovým stránkam, a súhlasíte, že neposkytnete vaše heslo alebo používateľské meno ani iným spôsobom neumožníte používanie alebo prístup k webovým stránkam akejkoľvek tretej osobe. Ste plne zodpovední za každé používanie webových stránok, ktoré sa uskutoční v súvislosti s vaším používateľským menom. Súhlasíte, že budete bezodkladne informovať spoločnosť o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla či používateľského mena alebo o akomkoľvek porušení bezpečnosti, ktoré sa vzťahuje na váš účet, vaše používateľské meno alebo webové stránky, a zaistíte, že sa po ukončení každej práce na počítači odhlásite a opustíte váš účet na webových stránkach. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania akýchkoľvek vyššie uvedených záväzkov z vašej strany.

V prípade uverejnenia akýchkoľvek informácií, materiálov, videí, fotografií a pod. prostredníctvom webových stránok, zodpovedáte v celom rozsahu za tento obsah, pričom sa zaväzujete pri týchto úkonoch dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky. Spoločnosť nijakým spôsobom neručí a nepreberá zodpovednosť za obsah, ktorý jednotliví užívatelia poskytli na webové stránky. Spoločnosť je však oprávnená z akéhokoľvek dôvodu, ale aj bez uvedenia dôvodu odstrániť akýkoľvek obsah, materiál, údaj a pod., ktorý niektorý z užívateľov na stránky poskytol, a to ako výkon práva bez vzniku akéhokoľvek nároku na náhradu akejkoľvek ujmy s tým spojeným.

5. Pravidlá správania.

Zaväzujete sa dodržiavať všetky pravidlá používania webových stránok, najmä, avšak nie výlučne:

Zaistíte, aby nedošlo k zasiahnutiu stránok (www.swingersparty.sk) počítačovým kódom, súborom alebo programom, ktorý je škodlivý alebo invazívny alebo ktorý môže poškodiť alebo je určený na poškodenie, hijack, vyradenie, rušenie alebo prerušenie činnosti, popr. na sledovanie použitia akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo zariadenia (napr. vírus, červ, trójsky kôň, Easter Egg, time bomb, spyware, ransom vírus, adware a pod.);

Nebudete používať webové stránky na žiadny klamlivý, podvodný alebo nezákonný účel.

Nebudete tieto stránky používať na propagáciu komerčných aktivít bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa stránok. Takáto propagácia je ale možná po dohode o inzercii.

Nebudete používať webové stránky na šírenie klebiet, zneužívanie, obťažovanie, stalking, zastrašovanie ani na akékoľvek iné porušovanie zákonných práv ostatných vrátane obmedzovania práva ostatných na súkromie alebo na propagáciu alebo na získavanie či zhromažďovanie informácií o používateľoch webových stránok.

Nebudete sa vydávať za žiadnu osobu alebo subjekt ani za akéhokoľvek predstaviteľa spoločnosti; nepravdivo tvrdiť alebo inak nesprávne vykladať váš vzťah s akoukoľvek osobou alebo subjektom v súvislosti s webovými stránkami; ani sa vyjadrovať alebo tvrdiť, že podporujeme akékoľvek tvrdenie, ktoré robíte.

Nebudete zasahovať do činnosti alebo narušovať činnosť webových stránok alebo serverov či sietí, ktoré činnosť webových stránok umožňujú; alebo porušovať akékoľvek požiadavky, postupy, politiku alebo predpisy takýchto sietí.

Nebudete množiť, kopírovať, napodobňovať, predávať, predávať ďalej, prepájať alebo inak zneužívať akúkoľvek časť webových stránok alebo prístup na ne na akékoľvek komerčné účely.

Nebudete pozmeňovať, prispôsobovať, prekladať, spätne dešifrovať, dekompilovať alebo rozkladať akúkoľvek časť webových stránok.

Nebudete vytvárať alebo zobrazovať akúkoľvek časť webových stránok (textu, fotografií, videí) v rámci svojich stránok alebo stránok iných osôb, a to ani kopírovaním a prenášaním odkazu na tieto stránky či ich časť a jeho šírením.

Nebudete vytvárať databázu informácií a materiálov, ktoré sú dostupné na webových stránkach, najmä stiahnutím a uložením obsahu webových stránok.

Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti nepoužijete žiadnu aplikáciu typu robot, spider, aplikáciu vyhľadávania webov/získavania dát alebo iné manuálne či aické zariadenia pre získavanie, indexáciu, mining alebo iný spôsob zhromažďovania obsahu webových stránok a nebudete reprodukovať ani obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu webových stránok.

Pokiaľ spoločnosť zistí, že niektoré informácie alebo materiály, umiestnené, poskytnuté alebo inak sprístupnené prostredníctvom webových stránok alebo v súvislosti s nimi, môžu porušovať akýkoľvek zákon, predpis alebo práva tretej osoby, je spoločnosť oprávnená, nie však povinná, odstrániť alebo znemožniť prístup k príslušným informáciám alebo materiálom.

6. Vyhlásenie.

Spoločnosť môže kedykoľvek bez upozornenia vykonávať zmeny materiálov, informácií a akýchkoľvek údajov na webových stránkach. Spoločnosť vám poskytuje prístup na webové stránky v maximálnom rozsahu povolenom zákonom za podmienky, že sú vylúčené všetky protesty, záruky, námietky, reklamácie, podmienky a iné termíny (napr. podmienky stanovené zákonom).

7. Obmedzenie zodpovednosti.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo inú škodu, ktorá môže vzniknúť vám alebo tretej strane (napr. akákoľvek priama, nepriama, trestná alebo následná strata alebo škoda, akákoľvek strata príjmu, ziskov, dobrej povesti, údajov, zmlúv, použitie peňazí, strata alebo škoda vzniknutá na základe prevádzkovej poruchy alebo v súvislosti s ňou, a v prípade deliktu, napr. nedbanlivosť, zmluva a pod.) v spojení s webovými stránkami alebo v súvislosti s ich používaním, neschopnosťou používania alebo výsledkami používania webových stránok, akýchkoľvek webových stránok, ktoré odkazujú na webové stránky spoločnosti alebo materiály na týchto webových stránkach. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená zákonom.

8. Zrušenie a vymáhanie.

Súhlasíte, že spoločnosť môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu na základe svojho vlastného uváženia zrušiť váš prístup k webovým stránkam alebo ich používanie, napr. pokiaľ sa spoločnosť domnieva, že ste porušili tieto Podmienky používania alebo konali v rozpore s podstatou či duchom Podmienok používania. Týmto zrušením vaše právo používať webové stránky okamžite zaniká. Súhlasíte s tým, že k akémukoľvek zrušeniu vášho prístupu k webovým stránkam alebo ich používaniu môže dôjsť i bez predchádzajúceho upozornenia a že spoločnosť môže ihneď deaktivovať alebo zrušiť akékoľvek používateľské meno a/alebo heslo vami používané či vám poskytnuté, ako aj všetky súvisiace informácie a súbory s tým spojené a/alebo akýkoľvek prístup k takým informáciám či súborom. Súhlasíte a potvrdzujete, že zrušenie, resp. zamedzenie prístupu k webovým stránkam spoločnosťou je výkonom jej práv, s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na Vašej strane. Pokiaľ by na Vašej strane vznikol akýkoľvek nárok voči spoločnosti z titulu zrušenia prístupu k webovým stránkam, akýmkoľvek informáciám alebo súborom či dátam, zaväzujete sa takýto nárok neuplatňovať ani s ním inak nedisponovať a uskutočniť všetky právne kroky k zániku takéhoto nároku tak, aby na strane spoločnosti nevznikla žiadna ujma. Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť také opatrenia, o ktorých sa domnieva, že sú nutné alebo vhodné pre vynútenie a/alebo overenie súladu s týmito Podmienkami používania (napr. v spojitosti s akýmkoľvek súdnym sporom súvisiacim s používaním webových stránok z vašej strany a/alebo tvrdením tretej strany, že je používanie webových stránok z vašej strany nezákonné alebo porušuje práva tejto tretej strany).

9. Rôzne.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude z akéhokoľvek dôvodu nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, potom bude považované za oddeliteľné od týchto podmienok a neovplyvní platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení. Tieto Podmienky používania, spolu so všetkými dohodami a vyhláseniami na ne sa vzťahujúcimi a do nich včlenenými, predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou v súvislosti s ich obsahom, a ak tu nie je stanovené inak, nahradzujú všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne zmluvy alebo dohody medzi vami a spoločnosťou vo vzťahu k danému predmetu. Správy adresované vám môžu byť zobrazené (alebo uvedený odkaz na správu) na webových stránkach, zaslané e-mailom alebo poštou, podľa uváženia spoločnosti.

Tieto podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10. Kontakt.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú webových stránok alebo týchto Podmienok používania, prosím, kontaktujte nás na info@swingersparty.sk Prosím, vezmite na vedomie, že komunikácia prostredníctvom e-mailu nemusí byť nutne bezpečná; v súlade s tým by ste nemali vo vašej e-mailovej korešpondencii s nami poskytovať citlivé informácie.

Hovoria o swingers párty:
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up